pellain

«Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2024, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ»

  


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας
ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ.(www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου έως την 26η Απριλίου  του 2024.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Ταυτότητα

2.Εκκαθαριστικό εφορίας

3.Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη των συμβολαιογραφικών έντυπων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)-Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης . Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου , ο ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.

4. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες(Χ,Υ), σε ΕΓΣΑ’87, της πλήρους περιμετρικής αποτύπωσης (όλων των κορυφών) κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αναλυτικά έχει ως εξής μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην διεύθυνση

     http://www.minagric.gr και ακολουθούμε την παρακάτω πορεία:

Ψηφιακές Υπηρεσίες         Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου                   Σύνδεση                           Δημιουργία λογαριασμού                        Σύνδεση  Χρήστη                  Επιλογή υπηρεσίας                  Αίτηση αδειών φύτευσης             Δημιουργία Αίτησης

 

     Επιπλέων στοιχεία και αναλυτικές  οδηγίες για τον χειρισμό της εφαρμογής εμφανίζονται εάν πατήσουμε το εικονίδιο της βοήθειας.             

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

· Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα

· Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται  τα  τρία (3) στρέμμα

· Tα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής

· Για τις περιπτώσεις αίτησης χορήγησης άδειας για ήδη αδειοδοτημένο εν μέρει τεμάχιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος σε προηγούμενο έτος, οι συντεταγμένες που θα προσκομιστούν θα αντιστοιχούν στο μη αδειοδοτημένο τμήμα του τεμαχίου.            

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας καθώς και τα Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός βαρύτητας κριτηρίων έτσι ώστε οι αιτήσεις να είναι επιλέξιμες στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 916/102034/8-04-2024 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.»

 

Τα κριτήρια προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(W)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

               (Pt)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

             (Pt)

Α.  Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)

 

W1=0,30

10

0

Β.   Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

i) βιολογικού αμπελώνες

ii) αμπελώνες με σύστημα  ολοκληρωμένης διαχείρισης

iii) αναβαθμίδες

W2=0,10

10

 

 

0

 

 

 

Γ.  Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

  i) περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ. τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

W3=0,15

10

 

 

0

Δ.  Εκτάσεις που προορίζονται  για νέα φύτευση στο πλαίσιο της  διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

      

W4=0,30

 

            

            

Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι ίση ή μεγαλύτερη των 5 στρ. έως και  20 στρέμματα

7

0

Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 20 στρ έως και 50 στρέμματα.

10

0

Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων .

5

0

Ε.  Μέλος συλλογικού φορέα, ήτοι  οινοποιητικού συνεταιρισμού/αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών/αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα

W5=0,15

10

0

ΣΥΝΟΛΟ

W1-5=1,00

 

 

Επισημαίνεται ότι για τα αδειοδοτημένα τεμάχια, από εφαρμογή του καθεστώτος προηγούμενου έτους, για τα οποία ικανοποιήθηκε αίτημα αλλαγής θέσης δεν δύναται να αιτηθεί αδειοδότηση με νέα αίτηση σε επόμενη εφαρμογή του καθεστώτος, ο ίδιος παραγωγός.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα) Καραβίτη Σταύρο τηλ. 2381351289 Ε-mail        :skaravitis@pella.gr και (Γιαννιτσά) Ελευθερίου Γιώργο τηλ. 2381352312  E-mail:geleuferiou@pella.gr .

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη